Sterowanie roletami

Rolety automatyczne to nie tylko wygoda, ale także poprawa komfortu mieszkania oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dobrze zaplanowane sterowanie roletami ma wpływ na kilka aspektów użytkowania inteligentnego budynku:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i budynku.
 • Poprawa mikroklimatu pomieszczeń. Odpowiednio zaprogramowana praca rolet pomaga w utrzymaniu korzystnego dla człowieka mikroklimatu.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. W lecie rolety osłaniają pomieszczenia przed nadmiernym ogrzewaniem się, co pozwala na ograniczenie nakładów na klimatyzowanie pomieszczeń. W porze chłodnej rolety wpływają na ograniczenie strat ciepła. Straty ciepła przez okna oraz przez przegrody budowlane są najpoważniejszymi przyczynami strat ciepła w budynku.

W tej instrukcji przedstawimy, jak w prosty sposób można sterować roletami w inteligentnym budynku przy wykorzystaniu urządzeń DOMIQ i LCN. Czytając tę instrukcję dowiesz się jak:

 • Budować strukturę sterowania roletami.
 • Definiować zdarzenia do sterowania roletami.
 • Używać zdarzeń czasowych do sterowania roletami.
 • Sterować roletami przy użyciu panela dotykowego DOMIQ/Display oraz aplikacji DOMIQ/Remote.
 • Zintegrować sterowanie roletami z systemem alarmowym SATEL.

Przedstawiane w tej instrukcji przykłady skupiają się na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jednakże przedstawione procedury można z powodzeniem zaimplementować w budynkach, gdzie wymagane jest sterowanie dużą liczbą rolet.

Przed czytaniem niniejszej instrukcji zalecane jest zapoznanie się instrukcją nt. tworzenia wizualizacji „DOMIQ Display PL„. Instrukcję można pobrać na naszej stronie internetowej www.domiq.pl w dziale Wsparcie/Dokumentacja.

1. Struktura sterowania roletami #

Ważnym elementem przy tworzeniu systemu sterowania roletami jest planowanie struktury. Struktura ułatwia proces definiowania zdarzeń sterujących roletami. Struktura może być swobodnie zmieniana i dostosowywana do konkretnej instalacji. Przykładową strukturę przedstawia poniższy schemat:

2. Konfiguracja modułu DOMIQ/Base #

2.1. Definiowanie zdarzeń sterujących roletami #

Zdarzenia sterujące roletami należy definiować zgodnie z zaplanowaną strukturą systemu sterowania roletami, podążając od dołu do szczytu struktury. Dzięki takiemu podejściu łatwiej jest definiować przyciski sterowania nadrzędnego np. centralny przycisk sterujący roletami w całym pomieszczeniu/piętrze/budynku. W przykładach przedstawianych w niniejszej instrukcji, do sterowania roletami wykorzystany został moduł LCN-R8H.

2.1.1. Sterowanie pojedynczą roletą #

Aby sterować pojedynczą roletą należy zdefiniować trzy zdarzenia, które odpowiadają kolejno akcjom: roleta w górę, roleta w dół, roleta stop.

Roleta w górę

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Dodaj nowe zdarzenie (przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu ekranu).
 3. W polu Kanał wpisz nazwę kanału. Nazewnictwo jest dowolne, jednakże zalecane jest używanie nazw kanałów, które zawierają w sobie nazwy kondygnacji, pomieszczenia oraz okna np. C.rolety.parter.salon.okno1 lub C.rolety.pietro1.sypialnia. okno1 itd. W nazwach kanałów nie wolno używać polskich znaków i spacji!
 4. W polu Wartość należy wpisać: up, down lub stop zależnie od akcji, jaką ma wykonać roleta. Możliwe jest stosowanie innego nazewnictwa, jednakże takowe nie jest wspierane przez aplikację DOMIQ/Remote. Możliwe będzie wówczas sterowanie jedynie z poziomu panela dotykowego DOMIQ/Display. W tym przypadku: up.
 5. W komórce Polecenia należy zdefiniować reakcje systemu LCN na wywołanie danego zdarzenia. Rolety sterowane są przy użyciu dwóch przekaźników. Pierwszy załącza zasilanie silnika rolety, drugi decyduje o kierunku pracy silnika. Aby zdefiniować reakcję LCN:
  • Kliknij na przycisk Dodaj LCN. W okienku, które zostanie wyświetlone, wybierz zakładkę Przekaźniki i ustal, które przekaźniki mają być przełączone. Po lewej stronie okna należy również wpisać adres modułu LCN. Domyślnie w LCN ruch rolety w górę jest realizowany poprzez przełączenie pary przekaźników na wartości: 1 i 0.

Roleta w dół

Definiowanie zdarzenia dla ruchu rolety w dół przebiega bardzo podobnie do definicji ruchu w górę. Jedynymi różnicami jakie zachodzą są:

 1. W polu Wartość należy wprowadzić inną nazwę. W tym przypadku down.
 2. W komórce Polecenia zmianie ulega akcja wykonywana w LCN. Należy zmienić na przeciwną wartość przekaźnika odpowiadającego za kierunek pracy rolety. W tym przypadku przekaźnik nr 2 w module o adresie 36.

Roleta stop

Definicja zdarzenia dla zatrzymania rolety jest również bardzo podobna do poprzednich definicji. Różnice są następujące:

 1. W polu Wartość należy wprowadzić inną nazwę. W tym przypadku stop.
 2. W komórce Polecenia zmianie ulega akcja wykonywana w LCN. Należy wyłączyć przekaźnik odpowiadający za zasilanie rolety.

Dla pozostałych rolet w pomieszczeniu i pozostałych pomieszczeń należy powtórzyć całą opisaną powyżej procedurę.

2.1.2. Sterowanie grupą rolet #

Przed przystąpieniem do definiowania zdarzeń sterujących grupą rolet (np. wszystkie rolety w pomieszczeniu, na całym piętrze, w całym budynku) należy wszystkie moduły odpowiedzialne za sterowanie daną grupą rolet przypisać do jednej grupy w systemie LCN. Takie podejście pozwala zminimalizować ilość pakietów wysyłanych po magistrali. Zalecane jest także, aby poszczególne akcje rolet przypisać do jednego klawisza LCN z wykorzystaniem poleceń Krótko, Długo, Puść.

Tworzenie zdarzeń sterujących grupą rolet przebiega podobnie do tworzenia zdarzeń sterujących pojedynczymi roletami. W tym przypadku również należy zdefiniować trzy zdarzenia odpowiadające akcjom: rolety w górę, rolety w dół, rolety stop.

Rolety w górę

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia i dodaj nowe zdarzenie.
 2. W polu Kanał wpisz nazwę kanału, który będzie odpowiadał za sterowanie daną grupą rolet. W przedstawianym przypadku C.rolety.parter
 3. W polu Wartość wpisz: up.
 4. W komórce Polecenia kliknij na dodaj LCN. W okienku, które się wyświetli, wybierz zakładkę Wyślij klawisze, a następnie wybierz numer grupy w LCN, tablicę i polecenie oraz zaznacz klawisze, które mają zostać wysłane. W omawianym przypadku wysyłany jest klawisz nr 4 z tablicy D z poleceniem HIT do grupy LCN nr 6.

Rolety w dół

Definiowanie zdarzenia dla ruchu grupy rolet w dół przebiega analogicznie. Jedynymi różnicami jakie zachodzą są:

 1. Zmiana nazwy w polu Wartość na down.
 2. W komórce Polecenie należy zmienić akcję wykonywaną w systemie LCN zgodnie z ustawieniami przyjętymi w oprogramowaniu LCN-Pro. W przedstawianym przypadku zmianie ulega jedynie rodzaj akcji z HIT na MAKE.

Rolety stop

Definiowanie zdarzenia dla zatrzymania grupy rolet jest również analogiczne. Różnice są następujące:

 1. Zmiana nazwy w polu Wartość na stop.
 2. W komórce Polecenie należy zmienić akcję wykonywaną w systemie LCN zgodnie z ustawieniami przyjętymi w oprogramowaniu LCN-Pro. W przedstawianym przypadku zmianie ulega jedynie rodzaj akcji na BRAKE.

2.2. Sterowanie roletami przy użyciu DOMIQ/Display #

Aby sterować roletami przy użyciu panela dotykowego DOMIQ/Display niezbędne jest zdefiniowanie elementów wizualizacji. Liczba tych elementów jest zależna od liczby rolet, którymi chcemy sterować. Zalecane jest, aby przyciski sterujące roletami umieścić na oddzielnej warstwie (aby nadmiernie nie zaciemniać obrazu wizualizacji) oraz utworzyć przycisk na stronie nadrzędnej, którym będzie można sterować wyświetlaniem warstwy.

Przed przystąpieniem do tworzenia przycisków sterujących roletami należy wgrać do pamięci modułu Base (zakładka Zasoby) jeden z zestawów tematów przycisków do sterowania roletami.

Tematy są do pobrania jako załącznik z naszej stronie internetowej: www.domiq.pl, z podstrony z opisem niniejszej instrukcji.

2.2.1. Tworzenie wizualizacji #

Aby zdefiniować strukturę wizualizacji i przyciski sterujące roletami postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Display.
 2. Dodaj nową Stronę (jeżeli nie została zdefiniowana wcześniej struktura wizualizacji) i nadaj jej nazwę oraz wybierz tło dla wizualizacji.
 3. Dodaj nową Warstwę i nadaj jej nazwę, np. Rolety.
 4. Dodaj Przycisk i w jego właściwościach wybierz z listy Do warstwy nazwę nowododanej warstwy. W polu Etykieta nadaj opis klawisza np. Rolety.
 5. Przycisk sterujący „w górę/stop”
  Dodaj do warstwy element typu Światło. Kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • Warstwa – wybierz warstwę utworzoną w podpunkcie 3.
  • Kanał – w tym polu należy wpisać kanał przekaźnika, który odpowiada za zasilanie danej rolety. Ogólna składnia jest następująca: LCN.relay.<segment>.<moduł>.<przekaźnik>. W tym przypadku: LCN.relay.0.36.1.
  • W polu Włącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po naciśnięciu przycisku. Ogólny zapis jest następujący: <Kanał>=<Wartość>. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących. Przykład: rolety.parter.pom1.okno1=up.
  • W polu Wyłącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po ponownym naciśnięciu przycisku. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących. Przykład: rolety.parter.pom1.okno1=stop.
  • Z listy w polu Temat wybierz nazwę dodanego wcześniej tematu.
  • Sposób kontroli ustaw jako on/off.
 6. Przycisk sterujący „w dół/stop”
  Dodaj do warstwy kolejny element typu Światło. Ważne jest, aby umieścić go tuż przy poprzednio dodanym (w celu poprawnego wyświetlania przycisku). Następnie kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • Warstwa – wybierz utworzoną wcześniej warstwę.
  • Kanał – w tym polu należy wpisać kanał przekaźnika, który odpowiada za zasilanie danej rolety. W tym przypadku również: LCN.relay.0.36.1.
  • W polu Włącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po naciśnięciu przycisku. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących. Przykład: rolety.parter.pom1.okno1=down.
  • W polu Wyłącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po ponownym naciśnięciu przycisku.Przykład: rolety.parter.pom1.okno1=stop.
  • Z listy w polu Temat wybierz nazwę dodanego wcześniej tematu.
  • Sposób kontroli ustaw jako on/off.

W efekcie otrzymasz:

Dla pozostałych rolet należy powtórzyć punkty 5 i 6, zmieniając nazwy wywoływanych zdarzeń i kanałów. Efekt końcowy przedstawia poniższy obrazek:

2.2.2. Przyciski sterujące grupą rolet #

Aby zdefiniować przyciski sterujące grupą rolet postępuj zgodnie z poniższą procedurą. W omawianym przykładzie są to przyciski sterujące roletami na całym piętrze.

 1. Aby poprawnie wyświetlać stan przycisków sterujących grupą rolet należy utworzyć reguły logiczne. W tym celu wybierz zakładkę Logika i wprowadź tam kod, bazując na kodzie przedstawionym poniżej :

  -- deklaracja zmiennych--
  rolety_parter = use 'VAR.rolety_parter'
  roleta1 = use 'LCN.relay.0.36.1'
  roleta2 = use 'LCN.relay.0.36.3'
  roleta3 = use 'LCN.relay.0.36.5'
  roleta4 = use 'LCN.relay.0.36.7'


  function rolety()
  if roleta1.value==1 or roleta2.value==1 or roleta3.value==1 or roleta4.value==1 then
  rolety_parter:set(1)
  else rolety_parter:set(0)
  end
  end


  roleta1.onchange = rolety
  roleta2.onchange = rolety
  roleta3.onchange = rolety
  roleta4.onchange = rolety


  Kilka słów wyjaśnienia do powyższego kodu:
  W części deklaracji zmiennych zostały utworzone cztery zmienne od roleta1 do roleta4. Zmienne przechowują aktualny stan przekaźników odpowiedzialnych za zasilanie poszczególnych rolet. W przypadku, gdy sterujemy większą liczbą rolet należy rozszerzyć część deklaracji zmiennych o kolejne zmienne. Funkcja rolety sprawdza przekaźniki i w zależności od ich aktualnego stanu ustawia wartość zmiennej rolety_parter. Ostatnie cztery linijki kodu odpowiedają za wywołanie funkcji rolety jeżeli nastąpi zmiana stanu któregokolwiek przekaźnika.
 2. Przycisk sterujący „w górę/stop
  Dodaj nowy element typu Światło. Kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • Warstwa – wybierz warstwę utworzoną w podpunkcie 2.2.1 .
  • Kanał – w tym polu wprowadź nazwę zmiennej typu VAR użytej w kodzie z zakładki Logika. W przedstawianym przypadku: VAR.rolety_parter.
  • W polu Włącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po naciśnięciu przycisku. Ogólny zapis jest następujący: <Kanał>=<Wartość>. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących grupą rolet. W tym przypadku: rolety.parter=up.
  • W polu Wyłącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po ponownym naciśnięciu przycisku. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących. Przykład: rolety.parter=stop.
  • Z listy w polu Temat wybierz nazwę dodanego wcześniej tematu.
  • Sposób kontroli ustaw jako on/off.
 3. Przycisk sterujący „w dół/stop
  Dodaj nowy element typu Światło. Kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • Warstwa – wybierz warstwę utworzoną w podpunkcie 2.2.1 .
  • Kanał – w tym polu wprowadź nazwę zmiennej typu VAR użytej w kodzie z zakładki Logika. W przedstawianym przypadku: VAR.rolety_parter.
  • W polu Włącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po naciśnięciu przycisku. Ogólny zapis jest następujący: <Kanał>=<Wartość>. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących grupą rolet. W tym przypadku: rolety.parter=down.
  • W polu Wyłącz należy wpisać nazwę zdarzenia, które ma zostać wywołane po ponownym naciśnięciu przycisku. Pola Kanał i Wartość należy wypełniać nazwami używanymi przy definiowaniu zdarzeń sterujących. Przykład: rolety.parter=stop.
  • Z listy w polu Temat wybierz nazwę dodanego wcześniej tematu.
  • Sposób kontroli ustaw jako on/off.

2.3. Sterowanie roletami przy użyciu zdarzeń czasowych #

Moduł DOMIQ/Base umożliwia dodanie dowolnej liczby zdarzeń czasowych (timerów). Dla każdego zdarzenia określa się datę kalendarzową i/lub czas kiedy zdarzenie ma być wzbudzone, dodatkowy warunek oraz listę poleceń jakie mają być wykonane, kiedy zdarzenie zostanie wywołane.

Możliwe jest również podanie czasu zdarzenia jako czas przed/po wschodzie lub zachodzie słońca.

Do listy poleceń można dodawać również zdarzenia zdefiniowane w zakładce Zdarzenia. Użycie zdarzeń czasowych do sterowania roletami jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Dzięki dostępnym możliwościom moduł Base będzie czuwał, aby podnieść/opuścić rolety wg zaprogramowanego harmonogramu. Więcej o zdarzeniach czasowych można przeczytać w instrukcji obsługi modułu DOMIQ/Base. Instrukcja jest do pobrania na naszej stronie internetowej w dziale Wsparcie/Dokumentacja.

2.3.1. Podnoszenie rolet o zaprogramowanej godzinie #

Poniżej przedstawiona została procedura definiowania zdarzenia czasowego dla podnoszenia rolet w całym budynku, dla każdego dnia tygodnia o ustalonej porze (dni powszednie o 7:00, w sobotę i niedzielę o 8.30):

 1. Wybierz zakładkę Timery.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj, aby dodać nowe zdarzenie czasowe.
 3. Następnie należy ustalić datę i czas zdarzenia poprzez wypełnienie jednego lub więcej z poniższych pól:
  • Miesiąc: miesiąc w przedziale od 1 do 12
  • Dzień: dzień miesiąca w przedziale od 1 do 31
  • Godzina: godzina w przedziale od 0 do 23, w tym przykładzie: 7
  • Minuta: minuta w przedziale od 0 do 59, w tym przykładzie: 0
  • Sekunda: sekunda w przedziale od 0 do 59, w tym przykładzie: 0
  • Dzień tygodnia: dzień tygodnia w przedziale od 1 do 7, gdzie 1 odpowiada niedzieli, 2 poniedziałkowi, itd. W tym przykładzie: 2,3,4,5,6

   W każdym z powyższych pól można podać więcej niż jedną wartość, używając przecinka jako separatora pomiędzy kolejnymi wartościami.
 4. W komórce Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W okienku, które się wyświetli, w polu Nazwa zawartość pola Kanał zdarzenia podnoszenia rolet w całym budynku. W tym przypadku C.rolety.budynek. W polu Wartość wpisz: up.
 5. Dodaj nowe zdarzenie czasowe.
 6. Uzupełnij poniższe pola:
  • Godzina: 8
  • Minuta: 30
  • Sekunda: 0
  • Dzień tygodnia: 1,7
 7. Powtórz punkt 4.

2.3.2. Opuszczanie rolet o zaprogramowanej godzinie #

DOMIQ/Base daje możliwość automatycznego opuszczania rolet po zachodzie słońca. Moduł automatycznie oblicza godziny zachodu i wschodu słońca. Wpisanie sunset w polu Godzina ustawia zdarzenie czasowe na godzinę zachodu słońca danego dnia. Wpisanie sunrise odpowiada natomiast godzinie wschodu słońca danego dnia. Jako, że po zachodzie słońca jest jeszcze przez pewien czas jasno, rolety będą opuszczane z opóźnieniem. Aby zdefiniować takie zdarzenie czasowe należy wykonać poniższe czynności:

 1. Kliknij na przycisk Dodaj, aby dodać nowe zdarzenie czasowe.
 2. W polu Godzina wpisz sunset, w polu Minuta wpisz liczbowo w minutach opóźnienie, po upływie którego rolety zostaną opuszczone. W tym przypadku: 45.
  Wpisanie liczby ze znakiem „-” interpretowane jest jako wyprzedzenie.
 3. W komórce Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W okienku, które się wyświetli, w polu Nazwa wpisz nazwę kanału, która odpowiada zdarzeniu podnoszenia rolet w całym budynku. W tym przypadku C.rolety.budynek. W polu Wartość wpisz: down.

2.4. Sterowanie roletami przy użyciu DOMIQ/Remote #

Aby sterować roletami przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote na iPhone należy zdefiniować strukturę menu w aplikacji i dodać przyciski sterujące. Sktruktura menu, a także wszelkie przyciski definiowane są w zakładce Remote w konfiguratorze DOMIQ/Base.

2.4.1. Struktura menu #

Zalecane jest utworzenie oddzielnej Strony do sterowania roletami oraz Sekcji dla poszczególnych kondygnacji. Następnie do sekcji należy dodać strony i sekcje dla poszczególnych pomieszczeń. Typową i zalecaną strukturę oraz widok na iPhone przedstawiono poniżej:

2.4.2. Przyciski sterujące roletami #

Tworzenie przycisku sterującego roletą przebiega wg poniższej procedury:

 1. Dodaj nową Roletę i kliknij na niej dwukrotnie.
 2. W okienku, które się pojawi:
  • W polu Etykieta wpisz opis przycisku.
  • Wybierz urządzenie LCN, którym chcesz sterować.
  • Z listy Rodzaj wybierz Przekaźniki (bez pozycjonowania).
  • Z listy Silnik wybierz parę przekaźników, którymi chcesz sterować. Dostępne są opcje: 1, 2, 1+2, 3, 4, 3+4 oraz 1-4. Opcje 1, 2, 3, 4 sterują poszczególnymi parami przekaźników. 1+2 oraz 3+4 steruje dwoma parami przekaźników. Natomiast 1-4 przełącza wszystkie przekaźniki w module. Daje to możliwość definiowania przycisków, do sterowania kilkoma roletami naraz. W tym przypadku wybrano: 1.

Dla pozostałych pomieszczeń w budynku należy powtórzyć opisaną procedurę, zmieniając nr silnika i/lub adres modułu.

2.4.3. Zdarzenia czasowe #

Aplikacja DOMIQ/Remote umożliwia tworzenie zdarzeń czasowych. Poniżej został przedstawiony przykład tworzenia zdarzenia czasowego dla podnoszenia rolet o określonej godzinie, w określone dni tygodnia.

Definicja takiego zdarzenie czasowego przebiega zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Do istniejącej struktury menu dodaj element typu Czas.
 2. Kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:
  • W polu Etykieta wpisz opis, np. Podnoszenie rolet.
  • W komórce Kanał z godziną należy wpisać nazwę zmiennej, w której będzie zapamiętywana godzina, kiedy zdarzenie ma zostać wywołane. Format zapisu: MEM.<nazwa>, np. MEM.godzina. Zmienna typu MEM jest zmienną nieulotną, dlatego jej wartość zostanie zapamiętana nawet po odłączeniu zasilania od modułu Base.
  • W polu Kanał z minutą należy wpisać nazwę zmiennej, w której będzie zapamiętywana minuta, kiedy zdarzenie ma zostać wywołane. Format zapisu: MEM.<nazwa>, np. MEM.minuta.
 3. Dodaj element typu Wybór.
 4. Kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:
  • W polu Etykieta wpisz opis, np. Dni tygodnia.
  • W komórce Kanał należy wpisać nazwę zmiennej, w której będą zapamiętywane dni tygodnia, kiedy zdarzenie ma zostać wywołane, np. MEM.dni.
  • Zaznaczając pole wyboru Multiple (Wielokrotny) użytkownik ma możliwość wyboru kilku dni, kiedy zdarzenie ma być wywoływane.
  • Po zaznaczeniu pola wyboru Mandatory (Obowiązkowy) niemożliwe będzie odznaczenie wszystkich dni tygodnia w menu aplikacji. Użytkownik będzie musiał zaznaczyć co najmniej jeden dzień tygodnia, w którym zdarzenie będzie wywoływane.
  • Tabelkę należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem:

   Rezultat na iPhone przedstawiają poniższe obrazki:

 5. Kliknij na przycisk Zapisz i przejdź do zakładki Timery.
 6. Dodaj nowy Timer.
 7. W polach Godzina, Minuta i Dzień tygodnia wprowadź nazwy zmiennych typu MEM użytych w zakładce Remote.
 8. W komórce Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W wyświetlonym okienku w polach Nazwa i Wartość wprowadź kolejno zawartość pól Kanał i Wartość zdarzenia sterującego roletami w całym budynku. W tym przypadku: C.rolety.budynek. W polu Wartość wpisz: up.

  Może dojść do sytuacji, że zostaną zdefiniowane dwa zdarzenia wywołujące tę samą akcję: jedno zdefiniowane wprost w zakładce Timery, drugie natomiast w aplikacji Remote. Aby zdarzenia nie kolidowały ze sobą, należy utworzyć dodatkowe warunki. Jeżeli w Twoim przypadku nie ma takiej sytuacji możesz pominąć wykonanie podpunktów od 9 do 12.
 9. Wybierz zakładkę Remote i dodaj do istniejącej struktury aplikacji nową Sekcję (do głównej strony).
 10. Do Sekcji dodaj Przełącznik. Kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:
  • W polu Etykieta wpisz opis przełącznika, np. Timery Remote.
  • W polu Kanał wpisz dowolną (bez polskich znaków) nazwę zmiennej typu MEM, np. MEM.timery_remote.
 11. Przejdź do zakładki Timery i w komórce Warunek zdarzenia utworzonego w aplikacji Remote wpisz: MEM.<nazwa>=='on'.

  Powyższy warunek uzależnia działanie Timerów na iPhone od stanu przełacznika Timery Remote.
 12. Dla drugiego timera dodaj podobny warunek, zmieniając „on” na „off

2.5. Integracja z systemem alarmowym SATEL #

Przed przystąpieniem do czytania tego podrozdziału zalecane jest zapoznanie się z instrukcją integracji systemu alarmowego SATEL z urządzeniami DOMIQ. Instrukcję można pobrać z naszej strony internetowej, w dziale Wsparcie/Tutoriale. Urządzenia DOMIQ pozwalają na zintegrowanie sterowania roletami z systemem alarmowych SATEL. W dalszej części tego podrozdziału przedstawimy jak zaprogramować:

 • Sterowanie rolet w przypadku alarmu.
 • Automatyczne podnoszenie rolet w przypadku otwarcia okna.

2.5.1. Działanie rolet w przypadku alarmu #

System DOMIQ daje możliwość zaprogramowania akcji wykonywanej przez rolety w przypadku wzbudzenia alarmu. W opisywanym przypadku: podniesienie rolet w całym budynku. Definicja takiej akcji przebiega zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Dodaj nowe zdarzenie.
 3. W polu Kanał wpisz: E.IDS.alarm.%d+.
 4. W polu Wartość wpisz: 1.
 5. W komórce Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W okienku które się pojawi w polu Nazwa wpisz zawartość pola Kanał, natomiast w polu Wartość wpisz zawartość pola Wartość zdarzenia odpowiedzialnego za podnoszenie wszystkich rolet w budynku.

2.5.2. Automatyczne podnoszenie rolet w momencie otwarcia okna #

Do realizacji tej funkcjonalności niezbędne jest, aby okna były wyposażone w czujniki otwarcia (kontaktrony) podłączone do centrali alarmowej. Zasada działania jest bardzo prosta: jeżeli roleta jest opuszczona i użytkownik otworzy okno, roleta zostanie automatycznie podniesiona. Aby zrealizować taką funkcjonalność postępują zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia i dodaj nowe zdarzenie.
 2. W polu Kanał wpisz: E.IDS.input.<numer_wejścia>, gdzie <numer_wejścia> oznacza adres kontaktronu w systemie alarmowym SATEL. Np. E.IDS.input.1
 3. W polu Wartość wpisz: 1.
 4. W komórce Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W okienku, które się pojawi należy wpisać Kanał i Wartość zdarzenia, które zostało przypisane do sterowania roletą na danym oknie.

Powyższą procedurę można powtórzyć dla pozostałych okien w budynku.

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro