Sterowanie oświetleniem LED

W tym tutorialu przedstawimy jak wykorzystać DOMIQ/Base i DOMIQ/Serial-4DX do sterowania oświetleniem LED przy użyciu protokołu DMX512 i ściemniacza LED DAGON SPL-1.

Moduł DOMIQ/Serial-4DX obsługuje protokół DMX512 i pozwala na sterowanie 256 kanałami DMX512. Stwarza to możliwość sterowania aż 256 obwodami jednokolorowych diód LED lub 85 obwodami diód RGB LED.

Ilość diód w obwodach jest limitowana obciążalnością prądową poszczególnych kanałów sterownika LED. W przypadku SPL-1 obciążalność prądowa każdego z trzech kanałów to 4A.

1. Urządzenia i okablowanie #

Do sterowania oświetleniem LED wymagane są następujące urządzenia:

 1. DOMIQ/Base
 2. DOMIQ/Serial-4DX
 3. DAGON SPL-1 – sterownik diód i pasków LED
 4. Zasilacz 12-24V DC o mocy adekwatnej do liczby i mocy zastosowanych diód LED.

Do połączenia sterownika DAGON SPL-1 z modułem Serial-4DX należy zastosować skrętkę ekranowaną (2 żyły). Na końcu każdej linii transmisyjnej (przed odbiornikiem) należy stosować rezystory terminacyjne o rezystancji 100Ω w celu wyeliminowania zakłóceń w transmisji danych. Dane w protokole DMX512 wysyłane są z prędkością 250kbit/s. Przy tej prędkości transmisji łączna długość przewodów magistrali DMX512 nie może przekroczyć 400m. Sterowniki SPL-1 należy instalować możliwie najbliżej sterowanych obwodów LED. Pozwala to zminimalizować ryzyko zakłócenia sygnału PWM, którym sterowane są diody. Dlatego jeżeli obwody LED rozmieszczone są w kilku pomieszczeniach należy do każdego pomieszczenia zastosować oddzielny sterownik SPL-1. Dopuszczalne jest wykorzystanie jednego sterownika, jeżeli pomieszczenia sąsiadują ze sobą.

2. Konfiguracja sterownika SPL-1 #

Konfiguracja sterownika SPL-1 polega na wprowadzaniu do sterownika 3-cyfrowych kodów przy użyciu przycisków CODE i PLUS. Każdy kod ma przypisaną określoną funkcję, która po wpisaniu kodu zostaje uaktywniona bądź wyłączona. Kody są zapamiętywane w nieulotnej pamięci EEPROM sterownika. Podstawowe i niezbędne dla omawianego przypadku kody zestawiono w poniższej tabeli:

KODFUNKCJA
0-512Adres DMX sterownika SPL-1
555Tryb pracy DMX-512
612PWM 16-bit 244Hz – regulacja jasności LED liniowa dla ludzkiego oka
620Wyłączenie funkcji DIMMER
630Wyłączenie funkcji STROBO
661Po zaniku sygnału DMX – program pokazowy – płynne zmiany kolorów RGB

2.1. Wprowadzanie kodów do sterownika SPL-1 #

W celu wpisania kodów do sterownika SPL-1 należy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk CODE, zgaśnie dioda zielona, zaświeci się żółta.

  Pierwsza cyfra kodu
 2. Krótko naciśnij przycisk PLUS tyle razy, ile wynosi pierwsza cyfra kodu – od 1 do 9. Każde naciśnięcie przycisku PLUS jest sygnalizowane mrugnięciem zielonej diody. Aby wprowadzić 0 należy przejść od razu do punktu 3.
 3. Naciśnij ponownie przycisk CODE. Żółta dioda na moment zgaśnie i zapali się ponownie sygnalizując gotowość do wprowadzenia kolejnej cyfry kodu.
 4. Dla pozostałych cyfr kodu powtórz punkty 2 i 3.

Po wprowadzeniu trzeciej cyfry kodu i zatwierdzeniem jej przyciskiem CODE, dioda żółta zgaśnie i zaświeci się dioda zielona sygnalizując poprawne wprowadzenie kodu.Dla pozostałych kodów należy powtórzyć powyższe czynności.

Błędne wpisanie kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody żółtej. Ten sam kod można wpisywać do pamięci sterownika wielokrotnie, co nie ma negatywnego wpływu na jego działanie.

2.2. Adresy DMX512 #

Jak wspomnieliśmy we wstępie niniejszej instrukcji, moduł Serial-4DX ma wbudowaną obsługę 256 kanałów protokołu DMX512. Dlatego podczas konfiguracji sterownika SPL-1 należy wprowadzać adresy z zakresu od 1 do 256. Domyślnie sterownik SPL-1 wykorzystuje 5 kanałów DMX do sterowania diodami RGB. Poszczególne kanały określają wartość składowych koloru: R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), jasność globalna i mruganie w zakresie od 0 do 255. Dla sterowania oświetleniem lepiej wyłączyć dodatkowe dwa kanały, przez wykorzystanie kodów 620 i 630.

Przykład adresowania: Do sterownika SPL-1 wprowadzono kod 001 (adres DMX: 1), wówczas składowa R będzie sterowana kanałem DMX nr 1, składowa G kanałem DMX nr 2, natomiast składowa B kanałem DMX nr 3. Należy przestrzegać kolejności poszczególnych składowych, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia.

W przypadku sterowania diodami jednobarwnymi kanały należy traktować niezależnie. Każdy kanał może sterować osobnym obwodem oświetlenia LED.

Jeżeli do kilku sterowników SPL-1 wprowadzony zostanie ten sam adres DMX, wówczas urządzenia będa pracowały równolegle (jako grupa). Umożliwia to sterowanie dużymi ilościami obwodów LED jednocześnie.

3. Konfiguracja modułu DOMIQ/Base #

3.1. Sterowanie oświetleniem LED RGB #

Moduł DOMIQ/Base umożliwia sterowanie oświetleniem LED RGB z poziomu aplikacji DOMIQ/Remote w wersji 1.7.0 na iPhone/iPad/iPod Touch. Wykorzystywana jest do tego kontrolka kanałowa RGB Light. Definicja tej kontrolki składa się z następujących elementów:

 • Etykieta
 • Red Channel (kanał czerwony) – adres kanału DMX, kolor czerwony.
 • Green Channel (kanał zielony) – adres kanału DMX, kolor zielony.
 • Blue Channel (kanał niebieski) – adres kanału DMX, kolor niebieski.

Wygląd kontrolki na iPhone:

Wygląd kontrolki na iPad:

Kontrolka RGB Light składa się z:

 1. Suwaka jasności – przy użyciu tego suwaka ustalana jest jasność oświetlenia LED. Aby wyłączyć oświetlenie LED należy przesunąć suwak w skrajne lewe położenie. Gdy oświetlenie jest wyłączone Pierścień wyboru koloru jest nieaktywny.
 2. Suwaka nasycenia – przy użyciu tego suwaka ustalane jest nasycenie koloru oświetlenia LED.
 3. Pierścienia wyboru koloru – przy użyciu tego pierścienia możesz wybrać dowolny kolor z zakresu RGB.
 4. Kółka aktualnego koloru – kółko to prezentuje aktualnie wybrany kolor z uwzględnieniem jasności i nasycenia.

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro