Sceny DMX

Zapamiętywanie ulubionych kolorów lamp RGB jest podstawowym wymogiem sterowania kolorowym oświetleniem. Wychodząć na przeciw oczekiwaniom stworzyliśmy rozwiązanie, które umożliwia zapisywanie dowolnej liczby scen świetlnych DMX.

Czego nauczysz się w tym samouczku?

Po przeczytaniu tego samouczka będziesz umiał tworzyć interfejsy umożliwiające Ci zapisanie/wywoływanie dowolnej liczby scen DMX, zarówno z poziomu menu Remote, jak i wizualizacji Display. Zapisywanie scen zrealizowane będzie w zakładce Logika. Cały niezbędny kod został zawarty w skrypcie dmxscene.lua, który jest dostępny w aktualizacji komponentu resources w wersji 130311 dla modułu Base.

Kod skryptu można podejrzeć przechodząć do zakładki Zasoby > Skrypty oraz otwierając plik dmxscene.lua. Jeżeli z jakiegoś powodu w Twoim module nie ma skryptu, możesz go dodać manualnie po kliknięciu na przycisk Dodaj, a następnie wskazując plik na dysku lokalnym.

Skrypt jest też dostępny jako załącznik do niniejszego samouczka.

1. Deklaracja grup i scen #

Aby rozpocząć tworzenie scen świetlnych należy w pierwszej kolejności zaimportować skrypt dmxscene.lua do zakładki Logika. Do importu skryptów służy polecenie import ’<skrypt>’ , w naszym przypadku import ’dmxscene’ .

Aby zarządzanie scenami było bardziej intuicyjne skrypt będzie je automatycznie grupował wg podanej przez Ciebie nazwy. Dzięki temu będziesz mógł utworzyć wiele scen związanych np. z danym pomieszczeniem lub konkretnym źródłem oświetlenia. Do grupy można dodać dowolną liczbę scen. Tworzenie nowej grupy jest bardzo proste i ogranicza się do dodania w zakładce Logika pojedynczej linii kodu wg poniższego schematu:
<zmienna> = dmxscene(’<grupa>’,<slot1>,...,<slotn>),
gdzie <zmienna> to dowolna nazwa zmiennej, przez którą odwołujemy się do grupy. W dalszej części samouczka te zmienne będziemy nazywać obiektami, <grupa> to dowolna nazwa grupy. Po nazwie grupy należy podać adresy dowolnej liczby kanałów/slotów DMX, które mają zostać przypisane do danej grupy.

Przykłady gotowych deklaracji grup:

salon = dmxscene(’salon’,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
salonsufit = dmxscene(’sufit’,2,3,4)

Te same kanały/sloty DMX mogą występować w kilku grupach. Dzięki takiemu ich wprowadzeniu możliwe będzie zapisywanie scen dla całych pomieszczeń, jak również niezależnych scen dla konkretnych źródeł światła.

Skrypt umożliwia zapisywanie wielu scen odnoszących się do tego samego zestawu kanałów DMX (do tej samej grupy). Służy do tego funkcja save. Do funkcji save należy przekazać, jako argument nazwę sceny, którą chcemy zapisać. Składnia jest następująca:
obiekt:save(’nazwa’), np. salon:save(’relaks’).
Takie wywołanie funkcji spowoduje, że do sceny o nazwie ’relaks’ zostaną zapisane wartości kanałów DMX podane w deklaracji grupy, w odniesieniu do powyższego przykładu będą to numery od 2 do 10.

Sceny zapisywane są w nieulotnej pamięci modułu Base (jako zmienne typu MEM). Każdorazowe wywołanie funkcji save nadpisuje scenę aktualnymi wartościami kanałów DMX, przypisanych do danej sceny. Wartości wszystkich scen można podejrzeć w zakładce Stan. Każda scena jest odrębną zmienną MEM o nazwie tożsamej z nazwą grupy i sceny. Wartość danej zmiennej MEM to poszczególne wartości kanałów wyrażone w kodzie heksadecymalnym. Ogólna forma zapisu jest następująca: MEM.dmxs.<nazwa>.<scena>=<wartość>.

Do wywoływania scen służy funkcja restore. Funkcja restore przyjmuje, jako argument nazwę sceny, którą chcemy wywołać. Składnia jest następująca: obiekt:restore(’nazwa’), np. salon:restore(’relaks’).

Mając zadeklarowane grupy możemy przystąpić do tworzenia interfejsu sterującego scenami.
Przed przejściem do kolejnego kroku pamiętaj o zapisaniu zakładki Logika.

2. Remote #

Interfejs w aplikacji Remote składać się będzie z co najmniej dwóch elementów:
Światło RGB – wybór barwy i jasności światła oraz kontrolki
Przycisk – przycisk do zapisywania i wywołania sceny.

Krótkie naciśniecie przycisku będzie wywoływało scenę, natomiast długie przyciśnięcie
zapisze aktualne wartości kanałów DMX wskazanych w deklaracji grupy. Jeżeli dla danego zestawu kanałów DMX jest zadeklarowane kilka scen, wówczas należy dodać adekwatną liczbę Przycisków.

Procedura opisana poniżej odnosi się do deklaracji grupy ’salon’ przedstawionej w poprzedniej sekcji.

  1. Dodaj nowy element Światło RGB, a następnie kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości. W kolejnych polach wpisz numery kanałów DMX przypisane do danej barwy światła, np. DMX.2, DMX.3, DMX.4. Do naszej grupy należą kanały od 2 do 10, dlatego ten krok należy powtórzyć 3 razy.
  2. Dodaj Przycisk, kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:

    • W komórce Etykieta wpisz opis przycisku. Wybierz zakładkę Przyciśnięcie. Kliknij na Dodaj komendę i w oknie, które się wyświetli w polu Nazwa wpisz: C.LOGIC, natomiast w polu Wartość: <nazwa>:restore(’<scena>’), w naszym przypadku salon:restore(’relaks’). Przejdź do zakładki Przytrzymanie i powtórz poprzedni krok zmieniając zawartość pola Wartość na <nazwa>:save(’<scena>’), w naszym przypadku salon:save(’relaks’).

Przykładowy interfejs przedstawiono na poniższym obrazku:

3. Wizualizacja #

Wywoływanie scen DMX można w prosty sposób zaimplementować na wizualizacji. Jako elementy sterujące należy tutaj użyć kontrolek typu Przycisk. Definicja kontrolki ogranicza się jedynie do przypisania Przyciskom polecenia i opcjonalnie etykiety.

Polecenie musi mieć następującą składnię: LOGIC=obiekt:restore(’scena’), w naszym przypadku: LOGIC=salon:restore(’relaks’).

--
-- DMX Scenes
--
-- Copyright 2013 DOMIQ Sp. z o.o.
--

function dmxscene(group,…)
assert(group, "Group name required")
for ,v in ipairs(arg) do
assert(v >= 0 and v <= 255, "Invalid slot value "..v)
end
local t = {}

function t:save(name)
local val = {}
for ,v in ipairs(arg) do
table.insert(val,
string.format('%02x',
math.ceil((get('DMX.'..v))*2.55)))
end
set(string.format('MEM.dmxs.%s.%s',group,name),
table.concat(val))
end

function t:restore(name)
local val = get(string.format('MEM.dmxs.%s.%s',group,name))
assert(val,"Missing scene "..name)
local c = 0
for v in string.gmatch(val,"(%x%x)") do
c = c + 1
command('C.DMX.'..arg[c],
math.floor(tonumber(v,16)/2.55+0,5))
end
end

return t
end

Załączone pliki #

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro