Profile użytkowników w Remote

Profile użytkowników pozwalają na zróżnicowanie dostępu do wybranych elementów struktury menu aplikacji Remote. Dzięki nim z łatwością ograniczysz dostęp do wrażliwych obszarów instalacji osobom nieuprawnionym lub wręcz możesz utworzyć inną konfigurację dla poszczególnych użytkowników inteligentnego budynku. Kilka przykładowych zastosowań profilowania:

 • Kontrola rodzicielska (ograniczenie dostępu do ustawień ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, stanu alarmu itp.).
 • Poziomy dostępu dla poszczególnych szczebli pracowników w przedsiębiorstwie.
 • Dostęp dla osób z zewnątrz regularnie przebywających w obrębie instalacji np. opieka dla dzieci, ochrona, personel sprzątający itd.
 • Tymczasowy dostęp dla gości.
 • Sterowanie inteligentną instalacją w pokojach hotelowych.

Profile użytkowników można stosować do elementów Strona i Sekcja.

1. Konfiguracja profili #

W celu utworzenia profili uruchom konfigurator Base i przejdź do zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Autoryzacje dla aplikacji Remote.

Przed rozpoczęciem tworzenia profili warto poświęcić chwilę czasu, aby nadać sparowanym urządzeniom nazwy, które ułatwią Ci ich identyfikację w czasie tworzenia profili. Urządzenia z systemem iOS po sparowaniu są prezentowane z nazwami, jakie zostały im nadane w ustawieniach urządzenia. Natomiast urządzenia z systemem Android widoczne są jako model urządzenia i fragment numeru seryjnego danego urządzenia. O ile w systemie iOS mamy wpływ na nazwę urządzenia, to niestety system Android nie daje nam takiej kontroli. Jednakże, gdy w systemie iOS nie zostaną zmienione domyślne nazwy urządzeń lub gdy sparowanych jest wiele identycznych urządzeń, wówczas mamy listę
urządzeń, gdzie ciężko jest jednoznacznie zidentyfikować urządzenia. Dlatego w tabeli aktualnie zarejestrowanych urządzeń dodaliśmy kolumnę Opis, aby można było nadać własne nazwy urządzeniom. W opisie możesz używać spację i polskie znaki. Gdy opisy są gotowe możesz przejść do tworzenia profili.

W dolnej części okna widzisz tabelę, która służy do tworzenia nowych profili. Zwróć uwagę na informację, które jest wypisana czerwonym tekstem. Profile są ściśle związane z zakładką Remote i zapisanie profili spowoduje, że wszystkie niezapisane zmiany w zakładce Remote zostaną utracone. Zapisanie ustawień profili ma natychmiastowe odzwierciedlenie w strukturze menu na urządzeniach mobilnych i powoduje przeładowanie konfiguracji i odświeżenie widoku zgodnie z ustawionymi przypisaniami profili.

 1. Aby dodać nowy profil kliknij Dodaj profil.
 2. W kolumnie Profile użytkowników wpisz nazwę profilu (należy kliknąć 2x, aby rozpocząć edycję pola). Nazwa musi być unikalna i nie może zawierać polskich znaków i spacji.
 3. W prawej części okna widoczna jest tabela ze sparowanymi urządzeniami mobilnymi. Jeżeli dla urządzenia została uzupełniona kolumna Opis, wówczas ta nazwa będzie widoczna na liście. W przeciwnym razie zostanie użyta domyślna nazwa urządzenia. Z listy wybierz, które urządzenia mają przynależeć do utworzonego profilu.
 4. Analogicznie utwórz tyle profili ile potrzebujesz.
 5. Na koniec zapisz ustawienia klikając przycisk Zapisz.

Kolejnym krokiem jest przypisanie profili do elementów struktury Remote.

 1. Przejdź do zakładki Remote i kliknij dwukrotnie na elemencie struktury (Strona lub Sekcja), który chcesz wyedytować.
 2. W dolnej części okna widoczna jest opcja Kontrola dostępu. Opcja ta jest domyślnie odznaczona, co oznacza, że dany element struktury widoczny jest dla wszystkich urządzeń. Po zaznaczeniu tej opcji aktywna stanie się tabela zawierająca zdefiniowane profile użytkowników.
 3. Zaznacz te profile, które mają mieć dostęp do edytowanego elementu.
 4. Kliknij OK, aby zamknąć okno edycji.
 5. Kliknij Zapisz, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Zapisanie ustawień spowoduje automatyczne przeładowanie konfiguracji w urządzeniach mobilnych i zaktualizuje widoczności edytowanego elementu zgodnie z przypisanymi profilami użytkowników.

2. Jak działa profilowanie? #

Poniższa lista zawiera dokładny opis działania profilowania użytkowników Remote.

 1. Elementy Strona i Sekcja mają pole Kontrola dostępu. Dla nowo dodanego elementu i dla dotychczasowych konfiguracji jest on odznaczony, co oznacza, że element struktury jest widoczny dla wszystkich sparowanych urządzeń.
 2. Zaznaczenie pola Kontrola dostępu wymaga wyboru profili, które mają mieć dostęp do danego elementu struktury. Jeżeli żaden profil nie zostanie wybrany, wówczas element będzie niewidoczny na wszystkich sparowanych urządzeniach.
 3. Po sparowaniu urządzenia, przypisz je do profilu/profili. Wszystkie elementy struktury, które są przypisane do danego profilu automatycznie staną się widoczne na tym urządzeniu.
 4. Rozparowanie urządzenia powoduje automatyczne usunięcie go ze wszystkich profili, do których było przypisane. Późniejsze sparowanie tego samego urządzenia wymaga ponownego przypisania do profili.
 5. Gdy dany element struktury menu był już edytowany pod kątem profilowania (jest przypisany do określonych profili użytkowników) i następnie dodano nowy profil, który ma również mieć dostęp do tego elementu, wówczas trzeba wyedytować konfigurację danego elementu, aby wybrać widoczność dla nowej profilu.
 6. Gdy zostaną usunięte wszystkie profile, do których dany element struktury był przypisany, wówczas element stanie się niewidoczny. Aby był ponownie widoczny trzeba utworzyć przynajmniej jeden profil i przypisać element do tego profilu (element będzie widoczny tylko dla urządzeń przypisanych do tego profilu) lub odznaczyć opcję Kontrola dostępu (wówczas element stanie się widoczny na wszystkich sparowanych urządzeniach).
 7. Odznaczenie wszystkich profili dla danego elementu struktury powoduje, że staje się on niewidoczny dla wszystkich urządzeń.
 8. Elementy struktury, które mają zmienione preferencje kontroli dostępu są oznaczane w konfiguratorze innym stylem etykiety elementu.
  • Elementy, które są przypisane do co najmniej jednego profilu mają etykietę koloru zielonego.
  • Elementy, które mają zaznaczoną opcję Kontrola dostępu, ale żaden profil nie jest wybrany są zaznaczone na pomarańczowo (element nie jest widoczny dla żadnego sparowanego urządzenia).
  • Elementy z odznaczonym parametrem Kontrola dostępu są koloru czarnego (kolor domyślny).
  • Elementy, które zawierają elementy podrzędne ze zmodyfikowaną kontrolą dostępu mają pogrubione etykiety. Efekt jest widoczny dopiero po zapisaniu konfiguracji w zakładce Remote.
 9. Gdy dany element struktury ma włączoną opcję Kontrola dostępu, ale nie ma przypisania do żadnego profilu i jednocześnie posiada zagnieżdżone inne elementy, które mogą mieć (mają) przypisania do profili, wówczas ten element i elementy w nim zawarte są niewidoczne.

Mamy nadzieję, że ta funkcjonalność sprawi, że Twój inteligenty dom stanie się jeszcze bardziej inteligentny.

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro