Integracja z SATEL Integra

W tej instrukcji przedstawiony zostanie proces integracji DOMIQ/Base z centralą alarmową SATEL Integra 64. Połączenie takie występuje praktycznie we wszystkich instalacjach automatyki domowej zrealizowanych w Polsce, które wykorzystują moduły LCN i DOMIQ.

Dzięki połączeniu tych dwu systemów w opisany sposób, możliwe jest znaczne obniżenie całkowitych kosztów instalacji poprzez:

 • Wykorzystanie czujek PIR alarmu do sterowania oświetleniem w LCN
 • Wykorzystanie wyjść przekaźnikowych SATEL
 • Użycie kontaktronów okiennych do blokowania ogrzewania
 • Wykorzystanie DOMIQ/Remote i DOMIQ/Display do uzbrajania/rozbrajania stref
 • Automatyczne sterowanie roletami lub podlewaniem w zależności od uzbrojonych stref

Czytając tę instrukcję dowiesz się jak:

 • Wyświetlać stany urządzeń alarmowych na ekranie wizualizacji DOMIQ/Remote oraz w DOMIQ/Display.
 • Definiować akcje, które będą wykonywane w przypadku sytuacji alarmowych.
 • Sygnalizować zdarzenia alarmowe na ekranie panelax dotykowego DOMIQ/Display oraz przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote.
 • Uzbrajać i rozbrajać strefy alarmowe przy użyciu kodu PIN.
 • Automatycznie uzbrajać alarm z żądanym opóźnieniem.
 • Wykorzystać centralę alarmową do sterowania przekaźnikami.

Przed przeczytaniem niniejszej instrukcji zalecane jest zapoznanie się z fragmentem instrukcji dotyczącym kanałów z grupy IDS, „DOMIQ Kanały PL”.

Instrukcja o kanałach, jak również pozostałe dokumenty są dostępne na stronach www.domiq.pl w zakładce Wsparcie/Dokumentacja.

1. Schemat połączeń #

Do realizacji przedstawionej wcześniej funkcjonalności będą wymagane następujące urządzenia:

 1. DOMIQ/Base
 2. DOMIQ/Serial-2SI – interfejs RS-232 z obsługą protokołu SATEL Integra
 3. SATEL Integra 64 – centrala alarmowa
 4. SATEL INT-RS – interfejs integracyjny RS-232
 5. SATEL INT-IORS – ekspander wejść i wyjść na szynę DIN

Połączenie pomiędzy Serial-2SI a INT-RS należy wykonać przy użyciu standardowego kabla szeregowego z przeplotem, tzw. null-modem. Można również wykonać połączenie przy użyciu 3 przewodów, TX, RX i GND. Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce instalacyjnej modułu Serial-2SI.

Moduł INT-RS należy przełączyć w tryb Integracja z innymi systemami poprzez ustawienie przełącznika nr 5 na pozycję 1. Pierwsze trzy przełączniki ustalają numer urządzenia na magistrali klawiatur, typowo wybierany będzie adres 1.

Urządzenia SATEL należy połączyć i skonfigurować zgodnie ze stosownymi instrukcjami producenta.

Poniższy schemat przedstawia uproszczone połączenie urządzeń:

2. Sprawdzenie stanu wejść i wyjść centrali alarmowej #

Po podłączeniu urządzeń i ich uruchomieniu dobrą praktyką jest sprawdzenie stanu wejść i wyjść centrali alarmowej. Wyświetlenie listy wejść i wyjść wraz z opisami i aktualnymi stanami jest tożsame z poprawną pracą urządzeń.

W tym celu należy w oknie adresu przeglądarki wpisać, z uwzględnieniem poprawnego adresu IP poniższy adres: http://<adres_IP>/satel.xml.

Niektóre przeglądarki automatycznie wyświetlają treść w formacie XML, w przypadku Internet Explorer należy na ekranie, który zostanie wyświetlony kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu podręczengo: Pokaż źródło strony.

W efekcie zostanie wyświetlone okienko z listą wejść i wyjść centrali alarmowej i aktualnymi stanami każdego z wejść i wyjść.

Jeżeli lista nie jest wyświetlana, oznacza to niepoprawną komunikację pomiędzy urządzeniami DOMIQ. Jeżeli lista wyświetlana jest niepoprawnie, wskazuje to na brak komunikacji między centralą alarmową a modułem DOMIQ/Serial-2SI.

Wszystkie wejścia i wyjścia centrali są odczytywane 4 razy na sekundę. Stan stref alarmowych jest aktualizowany ok. raz na 2 sekundy. Jakakolwiek zmiana stanu centrali, jak np. sterowanie przekaźnikami, strefami alarmowymi etc wymaga ok. 1 sekundy oraz podania kodu PIN użytkownika posiadającego autoryzację do wykonania danej czynności.

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa systemu alarmowego, rekomendowane jest zdefiniowanie specjalnego użytkownika, posiadającego tylko takie uprawnienia, które będą wykorzystywane w konfiguracji Base.

3. Konfiguracja modułu DOMIQ/Base #

3.1. Wizualizacja stanu alarmu oraz sterowanie czuwaniem w DOMIQ/Display #

Aby mieć podgląd stanu urządzeń alarmowych na ekranie panelu DOMIQ/Display należy zdefiniować odpowiednie elementy wizualizacji (o tworzeniu wizualizacji możesz przeczytać w instrukcji: „DOMIQ Display PL”). Liczba tych elementów jest zależna od liczby urządzeń, których stan chcemy monitorować. Poniżej zaprezentowano procedurę monitorowania stanu otwarcia okien i drzwi oraz procedurę załączania/wyłaczania czuwania i wyświetlania informacji o jego stanie.

3.1.1. Monitorowanie stanu otwarcia okien i drzwi #

W przedstawianym przypadku rozróżniane jest otwarcie i uchylenie okien. Zrealizowane to zostało poprzez zastosowanie oddzielnych kontraktronów dla uchylenia i otwarcia okna.

Wizualizacja stanu jest realizowana zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Display w menu konfiguratora DOMIQ/Base.
 2. Dodaj element typu Światło.
 3. Po kliknięciu na nim uzupełnij jego właściwości:
  • X i Y – czyli współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.
  • Warstwa – w tym polu wybierana jest warstwa, na której ma znajdować się dany element.
  • Kanał – tutaj wpisywana jest nazwa kanału, którego stan będzie wyświetlany na ekanie wizualizacji. Do reprezentowania stanu urządzeń alarmowych wykorzystywane są kanały z rodziny IDS (ang. Instrusion Detection System). Np. IDS.input, IDS.armed, IDS.entry itd. Więcej o kanałach przeczytasz w instrukcji „DOMIQ Kanały PL”.
  • Kontaktron jest urządzeniem wejściowym, dlatego wykorzystany został kanał typu IDS.input, który służy do odczytu stanu czujek alarmowych. W przedstawianym przypadku użyto kanału IDS.input.5.

   UWAGA! Nazwy kanałów należy nadać zgodnie z numeracją urządzeń zaprogramowaną w danej centrali alarmowej. Nie należy sugerować się numeracją użytą w niniejszej instrukcji.
  • Temat – jest to zestaw ikon używanych do prezentowania statusu danego elementu. W tym przypadku wybrano z listy pozycję: yellow dla reprezentowania uchylenia okna. Dla otwarcia wybrano pozycję red.
  • Sposób kontroli – w tym miejscu należy wybrać pozycję none wówczas wyświetlany będzie jedynie status kanału.

Dla pozostałych okien i drzwi należy analogicznie powtórzyć opisane czynności pamiętając o zmianie nazwy kanału.

Przykładowy rezultat końcowy przedstawia poniższy obrazek:

3.1.2. Załączanie/wyłączanie czuwania oraz wyświetlanie stanu #

W tym podrozdziale przedstawiona została procedura załączania i wyłączania czuwania oraz wyświetlania jego stanu. Załączanie i wyłączanie czuwania chronione będzie kodem pin. Aby zrealizować tę funkcjonalność należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Display w menu konfiguratora DOMIQ/Base.
 2. Dodaj element typu Światło.
 3. Po kliknięciu na nim uzupełnij jego właściwości:
  • X i Y – czyli współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.
  • Warstwa – w tym polu wybierana jest warstwa, na której ma znajdować się dany element.
  • Kanał – tutaj wpisywany jest kanał, którego stan będzie wyświetlany na ekanie wizualizacji.
   Do reprezentowania stanu oraz załaczania/wyłączania czuwania wykorzystywane są kanały typu IDS.armed. W przedstawianym przypadku użyto kanału IDS.armed.1.

   UWAGA! Nazwy kanałów należy nadać zgodnie z numeracją stref zaprogramowanychg w danej centrali alarmowej. Nie należy sugerować się numeracją użytą w tej instrukcji.
  • Temat – jest to zestaw ikon używanych do prezentowania statusu danego elementu. W tym przypadku wybrano z listy pozycję: bigyellow.
  • Sposób kontroli – tutaj należy wybrać pozycję pin. Dotknięcie kontrolki na ekranie panelu dotykowego spowoduje wyświetlenie klawiaturki, na której należy wprowadzić kod pin do uzbrojenia/rozbrojenia alarmu.

Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie systemu alarmowego przed niepowołanymi osobami. Kod pin definiowany jest w ustawieniach centrali alarmowej SATEL. Domyślny pin to: 1234.

Po wprowadzeniu kodu pin uzbrojenie czuwania zostanie zasygnalizowane zmianą koloru kontrolki.

Ponowne dotknięcie kontrolki na ekranie panela dotykowego i wprowadzenie kodu pin wyłączy czuwanie (zmiana koloru kontrolki).

3.2. Reakcje systemu automatyki na zdarzenia w centrali alarmowej #

W tym podrozdziale przedstawiony zostanie sposób definiowania reakcji systemu automatyki na zdarzenia w centrali alarmowej np. alarm w strefie, uzbrojenie/rozbrojenie czuwania itp.

Wszelkie reguły definiowane są w zakładce Zdarzenia w konfiguratorze modułu Base. Instalator ma pełną dowolność przy programowaniu reakcji systemu automatyki na zdarzenia w centrali alarmowej. Zdarzenia przedstawione w tej instrukcji mają na celu przedstawienie algorytmu działania oraz sposobu programowania modułu Base i nie wyczerpują dostępnej funkcjonalności.

3.2.1. Reakcje w przypadku alarmu #

W tym podrozdziale zostanie przedstawiona procedura definiowania reakcji systemu automatyki na wystąpienie/ustąpienie zdarzenia alarmowego. W omawianym przypadku będzie to zapalenie/zgaszenie świateł we wszystkich pomieszczeniach.

Reakcja na wystąpienie zdarzenia alarmowego

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj.
 3. W polu Kanał wpisz E.IDS.alarm.%d+. Taki zapis oznacza, że sprawdzane będzie wystąpienie zdarzenia alarmowego w którejkolwiek ze stref alarmowych.
 4. W polu Wartość wpisz 1.
 5. W polu Polecenia wybierz Dodaj LCN. W oknie, które się pojawi należy wybrać akcję/akcje jakie mają zostać wykonane w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej.

W przedstawianym przypadku jest to załączenie pięciu przekaźników w module LCN o adresie 121.

Reakcja na ustąpienie zdarzenia alarmowego

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj.
 3. W polu Kanał wpisz E.IDS.alarm.%d+. Taki zapis oznacza, że sprawdzane będzie ustąpienie zdarzenia alarmowego w którejkolwiek ze stref.
 4. W polu Wartość wpisz 0.
 5. W polu Polecenia wybierz Dodaj LCN. W oknie, które się pojawi należy wybrać akcję/akcje jakie mają zostać wykonane w przypadku ustąpienia sytuacji alarmowej.

W przedstawianym przypadku jest to wyłączenie pięciu przekaźników w module LCN o adresie 121.

3.2.2. Reakcja na obecność w strefie z określonym czasem wejścia #

Jeżeli w centrali alarmowej zostanie zaprogramowana strefa z określonym czasem na wejście można zdefiniować akcję, która zostanie zrealizowana w przypadku pojawienia się człowieka w tej strefie np. zapalenie światła w przedpokoju itp. Analogicznie można zdefiniować zdarzenie odwrotne (opuszczenie tej strefy). W celu zdefiniowania takowych zdarzeń należy wykonać poniższe czynności:

Reakcja na obecność w strefie

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj.
 3. W polu Kanał wpisz E.IDS.entry.<numer strefy>, gdzie przez <numer strefy> rozumie się strefę alarmową, w której znajduje się wejście do domu/mieszkania.
 4. W polu Wartość wpisz 1.
 5. W polu Polecenia wybierz Dodaj LCN. W oknie, które się pojawi należy wybrać akcję jaka ma zostać wykonana w przypadku pojawienia się człowieka w strefie z określonym czasem na wejście.

W przedstawianym przypadku wysterowanie na 100% wyjścia ściemnianego nr 1 w module 112 z rampą 5.

Analogicznie można zdefiniować akcję, gdy strefa zostanie opuszczona:

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj.
 3. W polu Kanał wpisz E.IDS.entry.<numer strefy>, gdzie przez <numer strefy> rozumie się strefę alarmową, w której znajduje się wejście do domu/mieszkania.
 4. W polu Wartość wpisz 0.
 5. W polu Polecenia wybierz Dodaj LCN. W oknie, które się pojawi należy wybrać akcję jaka ma zostać wykonana gdy strefa z określonym czasem na wejście zostanie opuszczona.

W przedstawianym przypadku wysterowanie na 0% wyjścia ściemnianego nr 1 w module 112 z rampą 5.

3.2.3. Powiadomienia o alarmie na DOMIQ/Display i DOMIQ/Remote #

Dzięki modułowi DOMIQ/Base możliwe jest zdefiniowanie powiadomień o alarmie, które będzie wyświetlane na panelu DOMIQ/Display i w aplikacji DOMIQ/Remote.

Powiadomienia na ekranie panela dotykowego DOMIQ/Display

 1. Dodaj nowe zdarzenie.
 2. W polu Kanał wpisz E.IDS.alarm.(%d+)
 3. W polu Wartość wpisz 1.
 4. W polu Polecenia wybierz Dodaj kanał. W oknie, które się pojawi należy wpisać: w polu Nazwa: C.DISPLAY.message, natomiast w polu Wartość należy wpisać treść powiadomienia, jaka będzie wyświetlona na ekranie panela Display, np. Alarm w strefie $C1. Taki zapis pozwala na wyświetlenie numeru strefy, w której wystąpiło zdarzenie alarmowe.

Powiadomienia w aplikacji DOMIQ/Remote

 1. Dodaj nowe zdarzenie.
 2. W polu Kanał wpisz E.IDS.alarm.(%d+)
 3. W polu Wartość wpisz 1.
 4. W polu Polecenia wybierz Dodaj kanał. W oknie, które się pojawi należy wpisać: w polu Nazwa: C.REMOTE.notify, natomiast w polu Wartość należy wpisać treść powiadomienia, jaka będzie wyświetlona na ekranie iPhone, np. Alarm w strefie $C1. Taki zapis pozwala na wyświetlenie numeru strefy, w której wystąpiło zdarzenie alarmowe.

3.3. Automatyczne uzbrajanie alarmu #

Moduł DOMIQ/Base pozwala na automatyczne uzbrojenie systemu alarmowego SATEL w po określonym przez użytkownika czasie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku, gdy domownicy opuszczą dom zapominając o uzbrojeniu alarmu.

Aby zdefiniować automatyczne uzbrojenie alarmu należy wykonać przedstawione poniżej czynności:

 1. Wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Kliknij na przycisk Dodaj.
 3. W polu Kanał wpisz E.IDS.input.%d+
 4. W polu Wartość wpisz 1.
 5. W polu Polecenia wybierz Dodaj kanał. W oknie, które się pojawi należy wpisać w polu Nazwa: TIMER.autoon.2hr.C.ALARMON. Ten zapis należy rozumieć następująco: po upływie dwóch godzin wyślij komendę C.ALARMON. Ogólna składnia ma następującą postać: TIMER.nazwa_timera.opóźnienie.kanał=wartość. Opóźnienie może być dowolnie zmieniane. Więcej szczegółów na temat timerów dostępnych jest w instrukcji o kanałach.
 6. W polu Wartość wpisz 1.
 7. Dodaj kolejne zdarzenie.
 8. W polu Kanał wpisz C.ALARMON
 9. W polu Wartość wpisz 1.
 10. W polu Polecenia wybierz Dodaj kanał. W oknie, które się pojawi należy wpisać w polu Nazwa: C.IDS.armed.<numer>, np. C.IDS.armed.1. Jest to komenda uzbrajajająca daną strefę alarmową. W polu Wartość wpisz: 1. Jeżeli w obiekcie występuje więcej niż jedna strefa alarmowa, punkt 9. trzeba powtórzyć dla pozostałych stref.

3.4. Sterowanie blokiem przekaźników przy użyciu centrali alarmowej SATEL #

Centrala alarmowa SATEL Integra daje możliwość sterowania przekaźnikami, bądź wbudowanymi w centralę lub ekspanderami wejscia-wyjścia.

My wykorzystamy moduł INT-IORS (8 wejść i 8 wyjść). Ze względu na dość długie czasy reakcji, wynikające z protokołu pomiędzy modułem INT-RS a centralą alarmową, nie jest zalecane sterowanie urządzeniami wymagającymi szybkiej reakcji. Jednakże rozwiązanie to w zupełności nadaje się np. do sterowania podlewaniem ogrodu, wentylatorami, bramą garażową itp.

Sterowanie blokiem przekaźników przyłączonych do centrali SATEL może być realizowane zarówno z poziomu panela DOMIQ/Display, jak i aplikacji DOMIQ/Remote.

Aby móc sterować przekaźnikami przyłączonymi do centrali alarmowej niezbędne jest poznanie funkcji przypisanych do poszczególnych wyjść. Przypisane numery wyjść można sprawdzić w konfiguracji centrali, można też wykorzystać informacje pobierane w czasie inicjalizacji DOMIQ/Base. Sposób odczytu numeracji wyjść przedstawiony został w rozdziale 2.

Na wyświetlonej liście należy odszukać wyjścia przekaźnikowe z ekspandera SATEL INTIORS. W opisywanym przypadku są to wyścia od 17 do 24. Jednakże numeracja może różnić się w zależności od ilości ekspanderów i kolejności ich przyłączenia.

Przekaźniki należy skonfigurować w ustawieniach centrali alarmowej, jako wyjścia bistabilne lub monostabilne. Dzięki temu można wówczas skonfigurować czas, na jaki dane wyjście jest załączane. Jest to przydatne rozwiązanie np. przy sterowaniu bramą garażową.

3.4.1. Sterowanie przekaźnikami przy użyciu DOMIQ/Display #

Aby sterować blokiem przekaźników przyłączonym do centrali SATEL przy użyciu panela DOMIQ/Display postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

Zalecane jest utworzenie oddzielnej strony, na której zostaną umieszczone przyciski/kontrolki do sterowania przekaźnikami lub co najmniej umieszczenie ich na oddzielnej warstwie. W tym przypadku kontrolki zostaną umieszczone na oddzielnej warstwie, która zostanie dodana do istniejącej strony.

 1. Wybierz zakładkę Display.
 2. Dodaj nowy element Warstwa, na której umieszczone będą elementy sterujące przekaźnikami. Po kliknięciu na nowododanej warstwie należy zmienić jej nazwę (pole identyfikator)
 3. Do strony dodaj Przycisk i w polu Do warstwy wybierz nazwę nowoutworzonej warstwy. Klikając na tym przycisku będziemy sterować wyświetlaniem warstwy z kontrolkami sterującymi przekaźnikami.
 4. Kliknij na Zapisz, a następnie Odtwórz.
 5. Dodaj element typu Światło (w strukturze wizualizacji musi być zaznaczona warstwa, na którą dodawany jest nowy element).
 6. Kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • Wybierz nazwę warstwy, na której ma znajdować się element. W tym przypadku relays_satel.
  • W polu Kanał wpisz: IDS.output.<numer> np. IDS.output.21
  • W polu Temat wybierz biggreen (można wybrać oczywiście inny zestaw ikon).
  • W polu Parametr wpisz pin:xxxx. "xxxx" oznacza Twój kod pin zdefiniowany w ustawieniach centrali alarmowej. Podanie kodu pin jest wymuszone przez sposób działania centrali. Kod pin jest wymagany przy wysyłaniu wszelkich komend zmieniających stan centrali.
 7. Dodaj element typu Tekst i w jego właściwościach w polu Tekst wpisz opis kontrolki.

  Punkty 6 i 7 powtórz dla pozostałych wyjść, pamiętając o zmianach nazw kanałów i ich opisów. W rezultacie otrzymamy:
 8. Zaznacz nowododaną warstwę w drzewie struktury wizualizacji. We właściwościach zmień Widoczny na false. W ten sposób warstwa będzie niewidoczna po uruchomieniu panelu.

3.4.2. Sterowanie przekaźnikami przy użyciu DOMIQ/Remote #

Aby sterować blokiem przekaźników przyłączonym do centrali SATEL przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wybierz zakładkę Remote.
 2. Jeżeli struktura menu w nie została jeszcze utworzona, należy dodać nowa Stronę oraz nadać jej unikalną nazwę (kliknij dwukrotnie na elemencie Strona).
 3. Jeżeli chcesz dodać sterowanie przekaźnikami do istniejącej strony, dodaj do niej nową Sekcję i nadaj jej nazwę np. Przekaźniki.
 4. Do sekcji dodaj Przełącznik.
 5. Kliknij na nim i uzupełnij jego właściwości:
  • W polu Etykieta wpisz charakterystyczną nazwę dla przełącznika. Będzie ona wyświetlana w menu iPhone.
  • W polu Kanał wpisz nazwę kanału, która odpowiada przekaźnikowi podłączonemu do centrali SATEL. W opisywanym przypadku IDS.output.21.

Efekt na iPhone przedstawia poniższy rysunek:

Punkty 4 i 5 powtórz dla pozostałych przekaźników pamiętając o zmianach nazw kanałów i etykiet. Efekt końcowy przedstawia poniższy obrazek:

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro