DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

Ten samouczek jest drugim z serii samouczków, w którym przedstawiamy sposoby integracji systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. Tematem przewodnim tego samouczka jest realizacja funkcji wideodomofonu z udziałem urządzeń mobilnych i wideodomofonu Mobotix T24.

Czytając ten samouczek dowiesz się jak:

 • Udostępnić obraz i dzwięk z domofonu na urządzeniach mobilnych.
 • Wykorzystać DOMIQ/Display do wyświetlania obrazu z domofonu oraz sterowania zamkami z wykorzystaniem drugiej kamery wewnętrznej dla dwukierunkowej komunikacji głosowej.
 • Zintegrować system DOMIQ z oprogramowaniem kamer Mobotix.

Konfiguracja kamer przedstawiona w niniejszym samouczku została wykonana w oparciu o kamerę Mobotix Q24 oraz wideodomofon Mobotix T24. Wymienione modele urządzeń mają zaimplementowaną obsługę protokołu SIP oraz oba urządzenia mogą pełnić rolę serwera SIP.

Treść tego samouczka nie obejmuje omówienia szczeółowych zagadanień związanych z protokołem SIP.

1. Warianty integracji #

Na podstawie przeprowadzonych testów opracowaliśmy szczegółową konfigurację dla integracji domofonu z:

 • Urządzeniem mobilnym.
 • Kamerą wewnętrzna i DOMIQ/Display.

Oba rozwiązania mogą mieć różne warianty. Można także zastosować połączenie obu rozwiązań w jednej instalacji.

1.1. Integracja z urządzeniami mobilnymi #

Jest to bardzo przydatne rozwiązanie pod nieobecność mieszkańców domu/mieszkania. Umożliwia odbieranie połączeń przychodzących z wideodomofonu w dowolnej lokalizacji na urządzeniach mobilnych (iOS lub Android).

Jest to również bardzo przydatna funkcjonalność, gdy użytkownicy systemu znajdują się w zasięgu sieci lokalnej, do której podłączony jest wideodomofon, ale są np. na zewnątrz budynku. Wówczas mają możliwość odbycia rozmowy audio-wideo, otwarcia drzwi/bramy przy użyciu tabletu lub telefonu.

Co jest niezbędne?

 • Wideodomofon Mobotix T24.
 • Tablet lub telefon z zainstalowanym klientem SIP.

Nawiązywanie połączeń zdalnych może być realizowane na dwa sposoby:

 • Poprzez ustanowienie publicznego adresu IP wideodomofonu (wymaga odpowiedniej konfiguracji routera).
 • Poprzez nabycie usługi u operatora telefonii internetowej.

Powyższe rozwiązanie działa również, gdy użytkownicy znajdują się w zasięgu sieci lokalnej, do której podłączony jest wideodomofon.

1.2. Integracja z kamerą wewnętrzną i DOMIQ/Display #

Ta konfiguracja umożliwia zrealizowanie funkcji wideodomofonu z wykorzystaniem kamery wewnętrznej i panelu DOMIQ/Display pokazującego obraz z wideodomofonu zamontowanego na zewnątrz budynku.

Po naciśnięciu przycisku dzwonka nawiązywane jest połączenie pomiędzy wideodomofonem a kamerą wewnętrzną co jest sygnalizowane dzwiękowo. Panel Display może wyświetlać obraz z wideodomofonu oraz przyciski sterujące (otwarcie bramy/drzwi, światło itd.) przez cały czas, lub też pokazać tą specjalną stronę po odebraniu informacji o przyciśnięciu dzwonka.

Mikrofon i głośnik zamontowany w kamerze wewnątrz budynku umożliwia dwukierunkowe przekazywanie dźwięku.

Co jest niezbędne?

 • Wideodomofon Mobotix T24.
 • Kamera Mobotix Q24.
 • Panel dotykowy DOMIQ/Display.

Opisane dwa rozwiązania można stosować razem lub każde z osobna. Dla przykładu, pod nieobecność mieszkańców, stwierdzonej na podstawia informacji z centrali Satel, nawiązywane będą połączenia zdalne na urządzenia mobilne. Natomiast, gdy ktoś jest w domu/mieszkaniu, wówczas stosowane jest rozwiązanie z panelem dotykowym i kamerą wewnętrzną.

2. Konfiguracja komunikacji SIP #

Wspomniane we wstępie modele urządzeń Mobotix mogą pracować jako serwer SIP. Oznacza to, że urządzenie może obługiwać połączenia audio-wideo pomiędzy dowolnymi urządzeniami (klientami) zarejestrowanymi do danego serwera. Należy mieć na uwadze, urządzenia Mobotix mogą oprócz roli serwera, być jednocześnie klientami SIP. Innymi słowy, można nawiązać połączenie z kamerą.

W dalszej części tego rozdziału prezentujemy konfigurację serwera SIP zaimplementowanego w wideodomofonie Mobotix T24 oraz konfigurację przykładowego klienta SIP na iPhone.

2.1. Konfiguracja serwera SIP #

Konfiguracja serwera SIP w wideodomofonie Mobotix T24 przebiega następująco:

 1. Zaloguj się do intefejsu konfiguracyjnego wideodomofonu i następnie wybierz Admin Setup.
 2. W sekcji Audio and Phone wybierz VoIP Settings.
 3. W nowym oknie skonfiguruj parametry wg poniższej listy:
  • Setup Mode: Expert Setup.
  • VoIP: Enabled.
  • Parallel Dialing: Enabled.
  • User Name: wpisz nazwę przypisaną kamerze.
  • SIP Domain: w przypadku sieci lokalnej, wpisz adres IP wideodomofonu. W przypadku telefonii internetowych nazwa domeny jest dostarczana przez operatora.
  • Registrar: wpisz adres IP użyty w polu SIP Domain rozszerzony o domyślny numer portu zarezerowany dla SIP (5061). Zatem jeżeli wideodomofon ma adres 192.168.10.100, wówczas wpisz: 192.168.10.100:5061. W przypadku korzystania z usług telefonii internetowej, wpisz w tym miejscu identyfikator przydzielony przez operatora. Registrar pełni funkcję bazy danych, do której rejestrują się węzły (klienci) SIP, która zbiera informację o adresach IP i numerach portów węzłów i wykorzystuje je do dalszej komunikacji. Registrar pełni funkcję routera na poziomie protokołu SIP.
  • SIP ID: wpisz nazwę kamery lub identyfikator przydzielony przez operatora telefonii internetowej.
  • SIP password: w przypadku sieci lokalnej wpisz dowolne hasło, natomiast w przypadku telelefonii internetowej wpisz hasło przyznane przez operatora.
  • Use as Outbound Proxy: Enabled.
  • NAT traversal (tylko w przypadku połączeń zdalnych): Use STUN server.
  • NAT Addres or STUN server (tylko w przypadku połączeń zdalnych): wpisz adres serwera STUN. Można skorzystać z dostępnych publicznych serwerów STUN. W przypadku telefonii internetowych operator najczęściej udostępnia własny serwer STUN.
  • Welcome Message for Inbound Calls: Enabled. Ta funkcja umożliwia odtworzenie dowolnego pliku dźwiękowego po nawiązaniu połączenia z kamerą.
  • Auto Hide OSD: Enabled.
  • Setup OSD: Disabled.
  • Video: Enabled.
  • Video Size: TV-CIF, co odpowiada rozdzielczości 352×288 pikseli. Jest to jednocześnie maksymalna dostępna rozdzielczość przesyłanego obrazu.
  • Video Bit Rate: ustaw ten parametr, w zależności od prędkości łącza internetowego, jakim dysponujesz. Im niższa wartość, tym płynniejszy obraz, ale gorsza jakość.
  • Preferred Codec: H264.

   Serwer SIP jest wstępnie skonfigurowany. Kolejnym krokiem jest utworzenie kont klientów, którzy będą mogli rejestrować się do serwera.
 4. Wróć na główny poziom Admin Menu i wybierz SIP Server Settings. W nowym oknie upewnij się, że parametr SIP Server ma wartość Enabled.
 5. Dodaj nowe konto klikając na add new SIP account, a następnie uzupełnij jego parametry:
  • W polu SIP Address wpisz nazwę użytkownika. W przypadku sieci lokalnej może być to dowolna nazwa. W przypadku telefonii internetowej należy wprowadzić nazwę przydzieloną przez operatora.
  • W polu User Name wpisz nazwę użytkownika, najczęściej jest ona tożsama z nazwą wpisaną w polu SIP Address.
  • W komórce Password wprowadź hasło, które będzie wykorzystywane przy logowania do serwera SIP.

   Należy dodać tyle kont SIP ile przewidujemy urządzeń biorących udział w komunikacji. Ważne jest, aby również utworzyć konto dla wideodomofonu/kamery, aby mogła rejestrować się do serwera SIP. Bez tego nie będzie możliwe wykonywanie połączeń z wideodomofonu do innych urządzeń. Pola SIP Address oraz User Name i Password należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi w punkcie 3.
 6. Aby zatwierdzić zmiany kliknij Set, a następnie Close.
  Poniższy obrazek przedstawia przykładową konfigurację kont klienckich:

  Mając utworzone konta klienckie w ustawieniach serwera SIP, można przystąpić do ich konfiguracji.
 7. Wróć na poziom główny Admin Setup i wybierz Phone Profiles.
  Okno to służy do tworzenia profili połączeń z konkretnymi urządzeniami (klientami) SIP. Profil umożliwia zdefiniowanie typu połączenia (tylko audio lub audio i wideo), a także zachowania serwera SIP po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Jeżeli chcesz, aby kilka urządzeń miało skonfigurowane identyczne parametry połączenia, wówczas dodaj je do jednego profilu. Jeśli do profilu dodane zostanie kilka urządzeń, wówczas po wyzwoleniu zdarzenia generującego połączenie SIP, zainicjowane zostaną jednocześnie połączenia do wszystkich urządzeń w obrębie profilu. Po odebraniu połączenia przez dowolnego z adresatów określonych w profilu, pozostałe próby połączeń zostają anulowane. O tworzeniu zdarzeń generujących połączenia SIP przeczytasz w dalszej części samouczka.
 8. Kliknij na Add new profile, aby dodać nowy profil i uzupełnij jego parametry:
  • Wprowadź unikalną nazwę profilu (lewy górny róg).
  • W polu Phone Number or SIP Address wpisz adres SIP urządzenia lub numer telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie. Należy się tutaj posługiwać nazwami klientów utworzonymi w punkcie 5. Numer telefonu może zostać wprowadzony jedynie, gdy korzystamy z usług telefonii internetowej. Aby dodać więcej urządzeń kliknij Add i analogicznie skonfiguruj drugie urządzenie.
  • Parametry Dial Attempts oraz Dial Timeout kolejno określają liczbę prób połączenia oraz czas, po upływie którego połączenie zostanie uznane za nieudane.
  • Z listy Connection type wybierz typ połączenia.
  • Parametr Message name pozwala wybrać rodzaj wiadomości dźwiękowej, która zostanie odtworzona po nawiązaniu połączenia.
  • Parametr After the message has been sent określa zachowanie serwera SIP po nawiązaniu połączenia. Wybierz opcję Intercom, aby mieć możliwość prowadzenia dwukierunkowej rozmowy.
  • Ustaw opcję Camera Remote Control na On. Jest to bardzo istotna funkcja, umożliwiająca zdalne sterowanie kamerą z poziomu aplikacji klienckiej. Jej użycie zostało opisane w dalszej części samouczka.
  • Parametr Hangup after określa czas, po którym bezwzględnie zostanie zerwane połączenie.
 9. Kliknij Set, a następnie Close, aby zatwierdzić zmiany.
  Poniższy obrazek przedstawia przykładową konfigurację profilu połączeń:

2.2. Konfiguracja klienta SIP #

Klientem SIP może być urządzenie z zaimplementowaną obsługą protokołu SIP, np. telefon VoIP lub oprogramowanie tzw. softphone zainstalowane na urządzeniu mobilnym (tablet lub smartphone). W naszym przypadku omówimy wariant z oprogramowaniem.

W iTunes Store i na Play Market dostępnych jest bardzo dużo aplikacji klienckich SIP. Z przetestowanych aplikacji darmowych możemy polecić aplikację 3CX Phone i na jej przykładzie omówimy konfigurację. Konfiguracja w większości aplikacji przebiega niemal identycznie.

Aplikacja jest dostępna w wersji na urządzenia Apple i system Android. Sporym jej ograniczeniem jest możliwość prowadzenia jedynie konwersacji audio. Z płatnych aplikacji wartymi uwagi są Bria VoIP SIP Phone lub Acrobits. Wybór aplikacji pozostawiamy indywidualnym upodobaniom, jednakże należy zwrócić uwagę, na dwa bardzo istotne wymagania, które musi spełniać aplikacja:

 • Możliwość wyświetlenia klawiatury numerycznej w trakcie prowadzenia rozmowy. Bez tej funkcji nie będzie możliwe sterowanie systemem automatyki budynkowej wprost z aplikacji SIP.
 • Działanie aplikacji „w tle”. Jeżeli aplikacja nie oferuje takiej funkcjonalności oznacza to, że musi być stale uruchomiona i wyświetlona na ekranie, co uniemożliwa jej praktyczne wykorzystanie.

Konfiguracja przedstawiona w dalszej części tego podrozdziału została wykonana na iPhone. Wygląd elementów może różnić się w zależności od wersji aplikacji:

 1. Dodaj nowy profil.
 2. W polu Name wpisz nazwę profilu, natomiast w komórce Display name należy podać nazwę, która będzie wyświetlana adresatowi połączenia (w naszym przypadku nieistotne).
 3. W polach User i ID wpisz nazwę przyporządkowaną danemu urządzeniu podczas konfiguracji serwera SIP, np. user1. Analogicznie uzupełnij pole Password.
 4. W sekcji Server settings:
  • Pole Use as określa lokalizację urządzenia. Wybierz opcję In office, jeżeli jesteś w obrębie sieci lokalnej, do której jest podłączony serwer SIP. Opcja SIP Account jest wykorzystywana, jeżeli korzystasz z usług telefonii VoIP. Opcja Out of Office Tunnel jest wykorzysytwana w przypadku, gdy urządzenie jest poza siecią lokalną, a serwer SIP ma przypisany publiczyny adres IP.
  • Local PBX IP: lokalny adres serwera SIP. Jeżeli korzystasz z telefonii VoIP możesz pominąć ten parametr.
  • W polu External PBX IP wpisz nazwę domeny lub publiczny adres IP serwera SIP.
  • Jeżeli operator VoIP ma własny serwer STUN, wpisz jego adres w polu STUN Server. Jeżeli nie, możesz skorzystać z jednego z publicznych serwerów STUN, np. stun3.3cx.com.
  • Jeżeli operator wymaga serwera proxy wpisz jego adres w polu Proxy. W przypadku połączenia lokalnego będzie to adres Registrar SIP.

Pozostałe parametry mogą pozostać niezmienione. Poprawna konfiguracja aplikacji zostanie potwierdzona komunikatem „On Hook”, co oznacza prawidłową rejestrację do serwera SIP.

3. Definiowanie zdarzeń #

Po tym jak skonfigurowaliśmy komunikację SIP możemy przystąpić do definiowania zdarzeń. W zależności od przyjętego scenariusza zdarzenia mogą się od siebie różnić. W naszym przypadku dla pokazania różnorodności przyjęliśmy następujący scenariusz:

Jeżeli ktoś jest w domu/mieszkaniu, wówczas nawiązywane jest połączenie z kamerą wewnątrz obiektu z uwzględnieniem panela DOMIQ/Display. W przeciwnym przypadku nawiązywane jest połączenie zdalne z urządzeniami mobilnymi. Obecność jest stwierdzana na podstawie stanu centrali alarmowej. Obecność może być determinowana również w inny sposób, np poprzez ustawianie zmiennej MEM, w module Base.

Dodatkowym zdarzeniem będzie zdarzenie typu User Click, które posłuży do wyzwolenia dowolnej akcji w systemie automatyki budynkowej np. otwarcie bramy/furtki itp.

W założonym przez nas scenariuszu zdarzenia są wyzwalane zgodnie z poniższym schematem blokowym:

Jeżeli Twój scenariusz zdarzeń nie zakłada sprawdzenia obecności ludzi w budynku/mieszkaniu, a jedynie ogranicza się do nawiązania połączenia z urządzeniem mobilnym, wówczas możesz pominąć krok wysyłania notyfikacji IP do modułu Base. Przy takim scenariuszu wykonaj jedynie czynności od 5 do 8 opisane w sekcji Wysyłanie następnego podrozdziału, zmieniając nazwę grupy akcji oraz rodzaj akcji na Phone Call.

3.1. Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP #

Oprogramowanie kamery współpracuje z oprogramowaniem zewnętrznym, dzięki czemu możliwa jest pełna integracja wideodomofonu z systemem DOMIQ, a tym samym z całą instalacją inteligentnego domu. Tworząc prostą regułę moduł Base będzie otrzymywał informacje o każdym zdarzeniu wyzwolonym w kamerze. Na tej podstawie Base może reagować np. na naciśnięcie przycisków na wideodomofonie, wykrycie ruchu, wykrycie dźwięku itd. Sytuacja może być też odwrócona: wideodomofon zareaguje na odebrany komunikat IP o ustalonej treści.

W naszym przypadku utworzymy dwa profile: jeden będzie odpowiadał za wysyłanie notyfikacji do modułu Base, informujących o wszelkich zdarzeniach generowanych przez wideodomofon. Drugi profil pozwoli wysyłać notyfikacje IP do kamery wewnętrznej, informujące o naciśnięciu dzwonka. Jest to niezbędne, aby kamera wewnętrzna mogła odtworzyć sygnał dźwiękowy w momencie naciśnięcia dzwonka. Jeżeli nie planujesz zastosowania wariantu z kamerą wewnętrzną, wówczas możesz pominąć tworzenie drugiego profilu notyfikacji.

Wysyłanie

Definicja obu profili jest bardzo zbliżona, dlatego zaprezentujemy procedurę uogólnioną. W miejscach, gdzie zachodzą różnice zamieściliśmy stosowne opisy.

 1. W interfejsie konfiguracyjnym wideodomofonu wybierz opcję Admin setup.
 2. W sekcji Transfer Profiles i wybierz opcję IP Notify Profiles:
  • Naciśnij Add new profile na dole ekranu.
  • W komórce IP Notify Profile wpisz nazwę profilu np. Base dla notyfikacji wysyłanych do modułu Base oraz np. Bell dla notyfikacji przesyłanych do kamery wewnętrznej.
  • Z listy IP Notify Type wybierz Custom Configuration.
  • W polu Destination Address wpisz:
   • w przypadku modułu Base IP:4224 np. 192.168.10.20:4224.w przypadku kamery wewnętrznej: IP:8000, np. 192.168.10.30:8000.
  • Wybierz opcję Raw TCP/IP w polu Data Protocol oraz Plain text w polu Data Type.
  • W ostatnim okienku są definiowane treści notyfikacji. W przypadku modułu Base
   będzie to notyfikacja zawierająca nazwę zdarzenia wyzwolonego w wideodomofonie:

   <nazwa>=$(EVT.EST.ACTIVATED). W naszym przypadku: MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED). Ten zapis oznacza, że nazwa akcji, która wyzwoliła zdarzenie będzie odbierana przez moduł Base jako komenda C.MOBOTIX.event.t24=<nazwa zdarzenia>. W przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka będzie to: C.MOBOTIX.event.t24=CameraBellButton.

   W przypadku kamery wewnętrznej, wysłać można dowolną treść np. dzwonek. Kamera wewnątrz budynku po otrzymaniu notyfikacji z tą treścią, wyzwoli zaprogramowane zdarzenie. Definicja zdarzenia została zaprezentowana w dalszej częsci samouczka.

   Przykładową konfigurację przedstawia poniższy obrazek.
 3. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

  Kolejnym etapem jest określenie akcji, jakie zostaną wykonane po naciśnięciu dzwonka:
 4. Kliknij na Setup Menu, a następnie na Action Group Overview.
 5. Dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry:
  • Wpisz nazwę grupy np. Dzwonek.
  • Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable.
  • W sekcji Event Selection wybierz CameraBellButton.
  • W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy IP Notify:<nazwa profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base oraz IP Notify: Bell.
 6. Konfiguracja gotowa. Od tej chwili w każde naciśnięcie przycisku dzwonka na wideodomofonie będzie wysyłało zdefiniowane powyżej notyfikacje IP.
 7. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

Odbiór

Zdarzenia w kamerze mogą być wyzwalane komunikatem o określonej treści, otrzymanym przez TCP/IP.

Wracając do naszego scenariusza, w zależności od stanu centrali alarmowej podjęta zostanie jedna z dwóch akcji: połączenie z kamerą w budynku lub zdalne połączenie z urządzeniem mobilnym. Aby zapewnić obsługę obu akcjom należy zdefiniować dwa niezależne zdarzenia, które będą wyzwalane innymi komunikatami IP. Komunikat o treści local wyzwalał będzie połączenie lokalne (do kamery), natomiast remote będzie wyzwalał połączenie zdalne (z urządzeniami mobilnymi). W tym celu należy zdefiniować dwa niezależne profile notyfikacji IP. Ze względu na ich podobieństwo przedstawiamy uogólnioną procedurę. W miejscach, gdzie zachodzą różnice zamieściliśmy stosowne opisy.

 1. Wybierz opcję Setup Menu, a następnie Event Overview.
 2. W sekcji Message Events i kliknij na Edit.
 3. W nowym oknie kliknij na Add new profile, a następnie uzupełnij właściwości profilu:
  • Wpisz jego nazwę (lewy górny róg ekranu), np. local call dla połączeń lokalnych i remote call dla połączeń zdalnych.
  • Upewnij się, że wybrana jest opcja String compare.
  • W polu Message wpisz wiadomość, która będzie wyzwalała zdarzenie. Nie używaj polskich znaków i spacji. W naszym przypadku: local dla połączeń lokalnych i remote dla zdalnych.
 4. Kliknij przycisk Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.
 5. Wróć na główny poziom Setup Menu i wybierz pozycję Action Group Overview.
 6. W nowym oknie dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry:
  • Wpisz nazwę grupy np. Local call.
  • Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable.
  • W sekcji Event Selection wybierz Message: local call w przypadku połączeń lokalnych. Dla połączeń zdalnych wybierz Message: remote call.
  • W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy adresata połączenia Phone Call:<profil>. W miejsce <profil>, dla połączeń lokalnych wybierz nazwę profilu, do którego przyporządkowana została kamera. Analogicznie wybierz profil połączeń dla urządzeń mobilnych.
 7. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

W kolejnym podrozdziale zaprezentujemy sposób, w jaki Base może przetwarzać komunikaty IP otrzymane z wideodomofonu oraz jak wysyłać z z Base komunikaty TCP/IP o określonej treści.

3.2. Reakcja Base na notyfikacje IP #

Mając zdefiniowane zdarzenia w kamerze, możemy przystąpić do utworzenia zdarzenia w module Base, które będzie wyzwalane notyfikacją IP z wideodomofonu. W zależności od stanu centrali alarmowej moduł Base odpowie komunikatem IP o określonej treści.

 1. W konfiguratorze Base wybierz zakładkę Zdarzenia.
 2. Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
  • Opcjonalnie wpisz opis zdarzenia.
  • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24.
  • W komórce Dane wpisz: CameraBellButton. Zdarzenie będzie wyzwalane po naciśnięciu przycisku dzwonka.
 3. Kliknij na Dodaj komendę… . W oknie, które się wyświetli wpisz w polu Nazwa: C.LOGIC, w komórce Wartość wpisz: sipCall().
 4. W zakładce Logika wklej poniższy kod:

  function sipCall()
  -- w miejsce <numer> wpisz numer strefy determinujący obecność w budynku/mieszkaniu
  local isArmed = use 'IDS.armed.<numer>'
  -- w miejsce <adres_ip> wpisz adres IP wideodomofonu
  local address = ”<adres_ip>
  if isArmed.value == 0 then
  command ('C.TCP.send.'..address..':8000','local')
  -- w miejsce <nazwa_ekranu> wpisz nazwę wizualizacji, na której umieszczony jest podgląd z kamery.
  command ('C.DISPLAY.screen’,’<nazwa_ekranu>’)
  else
  command ('C.TCP.send.'..address..':8000','remote')
  end
  end

Program sprawdza stan strefy alarmowej, która determinuje obecność ludzi w budynku i w zależności od jej wartości wysyła odpowiedni komunikat: local lub remote na adres IP wideodomofonu. Następnie komunikaty są przetwarzane zgodnie z konfiguracją z podrozdziału 3.1.Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP.

3.3. Sterowanie w czasie rozmowy #

W podrozdziale opisującym aplikację SIP zwróciliśmy uwagę na funkcję umożliwiającą wyświetlenie klawiatury numerycznej w trakcie rozmowy. Z kolei w opisie konfiguracji serwera SIP pisaliśmy o ustawieniu parametru Camera Remote Control na wartość On.

Połączenie obu powyższych funkcji umożliwia bezpośrednie sterowanie wideodomofonem, a pośrednio również systemem automatyki budynkowej z poziomu aplikacji klienckiej SIP.

Urządzenia Mobotix zostały wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odbieranie komend wysłanych przy użyciu klawiatury numerycznej urządzenia, z którym nawiązało połączenie SIP. Spośród dostępnych komend, na szczególną uwagę zasługuje ta przypisana do cyfry 6. Po naciśnięciu 6 i potwierdzeniu znakiem #, zostanie wysłana komenda wyzwalająca wbudowane w wideodomofonie zdarzenie o nazwie User Click. Jak się zapewne domyślasz, stąd już tylko krok do utworzenia zdarzenia w module Base, które będzie reagowało na jego wystąpienie. Po odebraniu zdarzenia, moduł Base może wykonać dowolnie zaprogramowaną sekwencję czynności np. otwarcie bramy/furtki, zapalenie świateł itd.

Aby zdefiniować wspomniane zdarzenia wykonaj następujące czynności:

 1. W konfiguratorze kamery kliknij na Setup Menu, a następnie na Action Group Overview.
 2. W nowym oknie dodaj nową grupę (przycisk Add new group), a następnie ustal jej parametry:
  • Wpisz nazwę grupy np. automation control.
  • Z rozwijanej listy poniżej wybierz pozycję Enable.
  • W sekcji Event Selection wybierz UC – User Click.
  • W sekcji Actions dodaj nową akcję (przycisk Add new action), a następnie wybierz z listy IP Notify:<nazwa utworzonego wcześniej profilu>, w naszym przypadku IP Notify: Base. Dzięki temu Base otrzyma informację za każdym razem, gdy wyzwolone zostanie zdarzenie typu User Click.
 3. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.
 4. W konfiguratorze modułu Base wybierz zakładkę Zdarzenia.
 5. Dodaj nowe zdarzenie i uzupełnij jego właściwości:
  • Opcjonalnie wpisz opis zdarzenia.
  • W polu Kanał wpisz: C.MOBOTIX.event.t24.
  • W komórce Dane wpisz: UC.
  • Zdefiniuj akcje (akcję), które będą wykonane po odebraniu zdarzenia typu User Click – np. otwarcie bramy/furtki itd.

3.4. Reakcja kamery wewnętrznej #

Jeżeli w realizowanym przez Ciebie scenariuszu nie ma kamery wewnętrznej, możesz pominąć ten podrozdział.

W podrozdziale 3.1.Wysyłanie i odbiór notyfikacji IP zdefiniowaliśmy profil notyfikacji IP, który wysyła notyfikację z wideodomofonu do kamery wewnętrznej, infromującą o naciśnięciu dzwonka. Jest to jednocześnie sygnał informujący o przychodzącym z wideodomofonu połączeniu SIP . Definicja zdarzenia przebiega wg poniższej procedury:

 1. Wybierz Setup Menu > Event Settings > IP Receive (RC).
 2. Uzupełnij parametry następująco:

  Pole IP Receive Message należy wypełnić zgodnie z definicją profilu IP w wideodomofonie.
  Kolejnym etapem jest zdefiniowanie profilu dźwięku, który ma zostać odtworzony.
 3. Wybierz Admin Setup > Audio and Phone > Sound Profiles.
 4. Dodaj nowy profil i nadaj mu nazwę.
 5. Wybierz dźwięk, który ma zostać odtworzony. W polu Loop Count możesz wpisać liczbę potwórzeń odtworzenia dźwięku.
 6. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.
 7. Kliknij Setup Menu i wybierz Action Group Overview.
 8. Dodaj nową grupę i nadaj jej nazwę np. tcp, a następnie kliknij Edit.
 9. Z listy Event Selection wybierz RC – IP Receive.
 10. Dodaj nową akcję (Add new action). Z listy wybierz Play Sound:<nazwa Twojego profilu>.
 11. Kliknij Set, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie Close, aby zapisać je w pamięci urządzenia.

Powered by BetterDocs

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro